Dagens Stalltips

Återhållsamhet och måtta

En omsorgsfull skötsel af kroppen förtjänar den största uppmärksamhet i sammanhang med frågan om måttfullhet i det äktenskapliga samlifvet. Alla slag af friluftssysselsättningar med syfte att åstadkomma vidmakthållande af god hälsa, såsom friskgymnastik, kroppsöfningar af olika slag, regelbundet begagnande af bad med samtidiga gnidningar vid torkningen, spela en viktig roll i detta afseende. Om tankarna tillåtas att utan återhåll sysselsätta sig med sexuella förhållanden, blir följden, att blodets normala tillopp till hjärna och muskler minskas och hela kroppen blir lidande genom safternas försvagande och en viss torka, hvilken blir den oundvikliga följden. (110)


Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Återhållsamhet och måtta

Om du önskar att göra det största möjliga gagn i detta lifvet, bör du undvika ett öfverdrifvet användande af sådana födoämnen, som besitta egenskapen att uppegga könsdriften. Förtärande af ägg, ostron, pepprad och i allmänhet starkt kryddad mat bör ske med mycken måttlighet. Uppmuntra ej orena tankar genom att besöka dåliga teaterföreställningar, läsa böcker af osedligt innehåll, deltaga i opassande dans, pryda din bostad med okyska statyer eller vällustiga målningar. Sök att undvika onödigt blottande af kroppen och uppträd öfverhufvud på ett sätt, som ej sårar blygsamhetskänslan hvarken hos män eller kvinnor. Iakttag en förståndig och regelbunden tidsindelning och glöm ej, att alla felgrepp i dessa afseenden blifva ödesdigra därigenom, att de uttömma din hustrus krafter och angripa hennes nerver samt beröfva dig själf det bästa, hemmet har i beredskap för dig. (107)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Återhållsamhet och måtta

Ingen må dröja med ordnandet af dessa förhållanden, till dess han börjar besväras af ryggvärk, hög grad af trötthet, yrsel, försvagad syn, ringning i öronen, domning i fingrarna och allmän eller partiel förlamning. Lägg noga märke till ert tillstånd dagen efter öfvadt könsumgänge. Om ni märker en minskning af edra vanliga kroppskrafter eller någon inskränkning i er vanliga förståndsskärpa eller tankekraft, om ni finner er mera känslig och retlig än vanligt, om ni är mindre vänlig och uppmärksam mot er hustru, eller vid dåligt lynne och mindre sällskaplig än vanligt, med ett ord, finner er på ett eller annat sätt underlägsen det högsta mått, ni själf uppställt för ert görande och låtande i det dagliga lifvet, - då gör ni klokt i att ägna detta ämne en allvarlig eftertanke samt för framtiden iakttaga större försiktighet. (103-104)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Återhållsamhet och måtta

En del läkare synas benägna att inskränka könsumgänget till en gång i månaden, medan å andra sidan alla, som ägnat specialistens uppmärksamhet åt dessa frågor, hafva att meddela fall af öfverdrifter, hvilka mer eller mindre närma sig till äktenskapliga utsvafningar. Emellertid har man full rätt att framhålla, att ingen man i besittning af god hälsa samt fysisk och andlig kraft af vanligt mått, kan öfverskrida gränsen af en gång i veckan, utan att åtminstone råka i fara att både för egen och hustruns del hafva beträdt könsutsväfningarnes område. (103)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).
 


Dagens Stalltips (den här är extra bra!)

Fortplantningsdriftens inflytande på kroppen

Förhållanden gifvas, under hvilka det blir en bestämd plikt att underkasta sig en fullständig afhållsamhet från det fysiska äktenskapet. Under den äktenskapliga sammanlefnadens intima förhållanden är iakttagandet af en sådan själfbehärskning icke alltid lätt, men icke desto mindre möjlig. Man har flera fullt tillförlitliga bevis genom de missionärers föredöme, som, omedelbart efter ingånget giftermål, måst begifva sig till klimat, där ett hafvandeskap under den tid, som erfordras för acklimatisering, ovillkorligen måste medföra allvarsam fara, hvarför kontrahenterna iakttagit absolut afhållsamhet under flera månader, ja år. (88)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Fortplantningsdriftens inflytande på kroppen

Det gifves tillfällen inom äktenskapet, då absolut återhållsamhet blir en plikt. En större eller mindre grad af berusning är en rättmätig orsak för vare sig mannen eller hustrun att vägra den andra parten alla äktenskapliga rättigheter. Skulle konception inträffa vid ett sådant tillfälle, är det mer än antagligt, att följden skulle blifva, att en idiot eller epileptiker bragtes till världen. De under sådana omståndigheter af vetenskap och erfarenhet konstaterade fallen äro alltför talrika och af sakkunniga personer alltför noggrant observerade för att tillåta det minsta tvifvel om de fruktansvärda följderna af en under dylik förutsättning inträffande befruktning.

   Allt könsumgänge under sjukdom, likasom innan fullständigt tillfrisknande ägt rum, är i högsta grad skadligt för hvar och en personligen, men under alla förhållanden skall hvarje fortplantning af lif, innan kroppen återvunnit fullständig hälsa, otvifvelaktigt medföra som resultat aflandet af barn, hvilkas öde blir en svaghet i såväl självgåfvor som kroppsbeskaffenhet, som däremot kunna användas. (87)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Fortplantningsdriftens inflytande på kroppen

Tusentals af gifta män och kvinnor äro alltjämt lidande under följderna af öfverdrifter af det sexuella umgänget. Kroppens krafter uttömmas, förståndsskärpan slappas och makarne gå miste om äktenskapets lyckliga resultat, som annars säkerligen äfven för dem legat inom möjlighetens gräns. (86)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Fortplantningsdriftens inflytande på kroppen

Ingen man är under perioder, då de sexuella funktionerna utöfvas till öfverdrift, lika kraftig i intellektuellt eller fysiskt hänseende, som då han ålägger sig själf måttfullhet eller då hela detta område befinner sig i hvila. (84-85)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Fortplantningsdriftens inflytande på kroppen

Driften att alstra afkomlingar innebär en förkänsla af den fysiska upplösningen, som förestår hvarje lefvande varelse, och själfva fullföljandet af denna drift är för den manliga parten förbundet med större eller mindre kraftuttömning, liksom befruktningen är olycksbringande för den kvinnliga parten, om den alltför ofta eller med för korta mellantider återkommer. (84)


Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903)


Dagens Stalltips

Olikheter emellan könen

Med få undantag torde det kunna anses såsom regel, att i äktenskapet mannen spelar den sexuellt aktiva rollen. Det hör till sällsyntheterna, att hustrun af egen drift söker framkalla mannens intimare ömhetsbetygelser. Vanligen äro dessa för henne temligen likgiltiga, stundom till och med absolut motbjudande. Hvad maken beträffar, är förhållandet, så länge han åtnjuter god hälsa, alldeles motsatt av naturens visa ändamålsenlighet röjer sig äfven i detta fall, ty om kvinnan i detta förhållande drefves af samma starkt erotiska tendens som mannen, vore fara värdt att den manliga alstringsdriften så ofta och utan nödig hvila kallades till verksamhet, att reproduktionsförmågan antingen skulle helt och hållet förlamas eller i så hög grad försvagas, att släktet därigenom så andligen som kroppsligen förkrymptes. Hustruns passivitet utgör sålunda i själfva verket det verksammaste skydd för maken och en källa till mångfaldig välsignelse för deras afkomma. (45)

Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903)


Dagens Stalltips

Olikheter emellan könen

Äfven i afseende på hvad man skulle kunna kalla de religiösa anlagen, råder en anmärkningsvärd olikhet emellan mannen och kvinnan. Den senare torde i allmänhet vara vida mera mottaglig för religionens lärdomar, mera känslig för dess inflytande, likasom hon af naturen är mera benägen att följa mästarens ledning och vandra i hans fotspår. [---] Under trycket af de enformiga, aldrig upphörande husliga plikterna, som åligga henne, - plikter, hvilka för så mången husmoder till och med mångfaldigas på den så kallade "hvilodagen" - är det sannolikt att hon, såvida hon ej uppehölles och pådrefves af ett starkare andligt kraf, ett mera intenstivt religiöst behov än mannen, skulle försjunka i en religiös indifferentism, som blefve lika ödesdiger för henne själf som för hennes omgifning. (37)


Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Olikheter emellan könen

För att sätta kvinnan, i trots af hennes finare sensationer, i stånd att bära den drygare börda af smärta och lidande, som blifvit henne pålagd, har hennes natur, såsom en ersättning, blifvit begåfvad med en större förmåga att uthärda plågor. (27)


Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Olikheter emellan könen:

Kvinnans nervsystem är känsligare och ömtåligare än mannens. Denna större nervkänslighet gör henne mera mottaglig för intryck, hvarför hon också ständigt rör sig på ett område, som karaktiseras genom en större finkänslighet i uppfattning, som inger henne vedervilja för all råhet, all låghet, men som på samma gång gör henne mera känslig för både fröjd och smärta. (26)


Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).


Dagens Stalltips

Olikheter emellan könen

Hennes skuldror äro mera hvälfda bakåt, hvarigenom bröstkorgen får större djup. I sammanhag härmed äro hennes nyckelben kortare, af hvilken orsak hon i allmänhet ej kan kasta en sten eller boll med samma säkerhet som mannen. (23)


Sylvanus Stall. Hvad en gift man bör veta (svensk översättning 1903).